LMW

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej brało udział lub aktualnie realizuje następujące projekty:

 

 

Projekt: Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego

Nr projektu: PM/SP/0037/2021/1

Finansowany w ramach programu: Polska Metrologia

Opis projektu:

Projekt zakłada opracowanie i przystosowanie metody szacowania niepewności pomiaru współrzędnościowego w oparciu o wirtualną maszynę współrzędnościową do warunków polskich.

Planowany system ma na celu umożliwienie wyznaczenie niepewności pomiaru współrzędnościowego niezależnie od zastosowanych oprogramowań metrologicznych.  Obecnie rynek Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych w Polsce charakteryzuje się wysokim stanem rozdrobnienia co do producentów jak również i wykorzystywanych oprogramowań nawet w obrębie pojedynczych zakładów czy laboratoriów. Prowadzi to do sytuacji, w których zastosowanie wprost modelu niemieckiego, gdzie wirtualna maszyna komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem metrologicznym, jest niemożliwe.  Konieczne zatem jest opracowanie samodzielnego systemu pozwalającego na symulację pomiaru w oparciu o opracowany model matematyczny błędów urządzenia. System ma pozwolić na intuicyjne i w miarę możliwości zautomatyzowane wprowadzanie danych niezbędnych do wyznaczenia niepewności danego pomiaru.

     
 

Projekt: Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych

Nr projektu: PM/SP/0058/2021

Finansowany w ramach programu: Polska Metrologia

Opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie podstaw budowy hybrydowych systemów pomiarowych (HSP), których głównym zastosowaniem będzie realizacja hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich (o największym wymiarze obiektu sięgającym 10 m) oraz opracowanie wytycznych do konstruowania oraz stosowania podobnych systemów pomiarowych, opracowanie metody oceny niepewności pomiarów realizowanych z ich zastosowaniem, a także metody zapewnienia spójności tych pomiarów z podstawową jednostką długości (odbiorcami metody opracowanej w ramach projektu będą m.in. GUM oraz akredytowane laboratoria wzorcujące).
W skład hybrydowych systemów pomiarowych do hierarchicznych pomiarów wielkogabarytowych obiektów inżynierskich wchodzić będą dostępne na rynku systemy pomiarowe, które wykorzystują metody punktowe (współrzędnościowe maszyny pomiarowe, laserowe systemy nadążne, współrzędnościowe ramiona pomiarowe) oraz metody polowe (skanery światła strukturalnego, laserowe skanery triangulacyjne). Projekt zakłada, że opracowane w jego ramach hybrydowe systemy pomiarów dużych obiektów inżynierskich będą pozwalały na wykonywanie pomiarów długości równej 10 m z wartościami niepewności nie przekraczającymi 0,1 mm, dla systemów hybrydowych opartych na dowolnym systemie wykorzystującym metodę punktową, oraz z wartościami niepewności nie przekraczającymi 0,020 mm, dla systemów hybrydowych, w których jako system implementujący metodę punktową wykorzystywane będą wielkogabarytowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe.
     
    

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi. Program finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej były realizowane następujące projekty LIDER:

     
  W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej realizowany był w ramach programu SONATA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki projekt pt. "Modelowanie dokładności 5-cio osiowych struktur kinematycznych o zdolności wzajemnej orientacji, wykorzystujących w łańcuchu kinematycznym zarówno pary przesuwne jak i obrotowe" nr 2015/17/D/ST8/01280. Projekt realizowany był w okresie 03.2016-03.2019. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o wynikach projektu:

     
    EVIGeM to skrót od "European Virtual Institute for Geometric and Dimensional Metrology" i oznacza Europejski Wirtualny Instytutu Pomiarów Wielkości Geometrycznych. Celem projektu EVIGeM jest tworzenie wirtualnych instytutów. Przez instytut wirtualny należy rozumieć sieć ułatwiającą szybkie przekazywanie i wykorzystywanie istniejących wyników. Nastawiona na rynek sieć, łączy uniwersytety, instytuty badawcze i firmy przemysłowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych w celu utworzenia niezależnej i samowystarczalnej jednostki, oferującej wysokiej jakości usługi dla przemysłu, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań, transferu technologii i wykorzystania wyników badań.
     
   

26 września 2008 Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej brało udział w Małopolskiej Nocy Naukowców organizowanej w ramach IV edycji „Nocy Naukowców Europejskich”. Impreza ta umożliwia spotkanie obywateli UE z naukowcami ponad 200 miast europejskich. W małopolsce w tej imprezie wzięło udział ok. 15 000 osób. Podczas trwania Nocy Naukowców w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej zaprezentowano: pomiar głowicy silnika samochodowego na współrzędnościowej maszynie pomiarowej, pokaz przedstawiający sposób działania i zastosowanie Nadążnego Systemu Pomiarowego (Laser Tracker) i oprogramowanie do fotogrametrii statycznej umożliwiające otrzymanie modelu 3D obiektu z serii zdjęć aparatem cyfrowym.

26 września 2014 Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej kolejny raz wzięło udział w Małopolskiej nocy Naukowców. Zaprezentowano pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej PMM 12106 firmy Leitz, laserowe pomiary skanujące na współrzędnościowej maszynie pomiarowej oraz ramieniu pomiarowym.

We wrześniu 2016 w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej można było zobaczyć: "najdokładniejsze systemy pomiarowe na świecie" oraz "narzędzia inżynierii odwrotnej".

29 września 2017 po raz kolejny Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej było dostępne dla zwiedzających. W tą wyjatkową noc w można było zobaczyć pokazy nowoczesnych technik pomiarowych.

     
   TraceSys to system, który oferował ekonomiczny i spełniający obowiązujące normy nadzór nad dokładnością urządzeń pomiarowych. Partnerzy projektu to przedstawiciele 7 europejskich krajów, w których akredytowane ośrodki badawcze zapewniają najwyższą jakość usług wraz z całą niezbędną infrastrukturą. Do tego celu została utworzona specjalna internetowa platforma. Umożliwiała ona stały dostęp serwisanta i zapewniała regularne przeglądy i ocenę dokładności urządzeń pomiarowych klienta. Internetowa platforma stanowiła połączenie bazy danych (obliczającej i generującej raporty) z systemem zarządzania poprzez e-mail przez zoptymalizowany dla potrzeb użytkownika interfejs.