LMW

 

Zapraszamy do udziału w konferencji:

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa.

Więcej informacji na stronie: www.wtp.pl

  Konferencja WTP

 

 

 

Akredytowane laboratorium wzorcujące - nr akredytacji AP 132

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
akredytowane przez PCA wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej będące laboratorium wzorcującym z dniem 10.03.2010 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - nr certyfikatu: AP 132 .

Laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Projekt „NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2. Projekt NSMET został w styczniu 2020 r. wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej skupiającą infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. Dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu POIR 4/4.2/2020 zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. Projekt realizować będzie konsorcjum w składzie Politechnika Krakowska (lider), Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Warszawska. Projekt zakłada również ścisłą współpracę z Głównym Urzędem Miar.


Koszty kwalifikowane projektu (całe konsorcjum): 40 296 450,14 zł

Uzyskane dofinansowanie (całe konsorcjum): 33 209 106,20 zł

Koszty kwalifikowane (Politechnika Krakowska): 20 848 008,14 zł

Uzyskane dofinansowanie (Politechnika Krakowska): 16 937 964,21 zł

 

Na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej zawierającej 70 najbardziej ambitnych pomysłów naukowych z zakresu infrastruktury naukowo-badawczej znalazł się projekt: NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej. Lista ta zawiera infrastruktury umożliwiające realizację badań naukowych oraz usług w obszarach, które są priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz środowiska gospodarczego w najbliższych latach.


Celem NSMET jest przekraczanie granic poznania poprzez zapewnienie najwyższych dokładności pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych w skalach od nano do pomiarów wielkogabarytowych.


W skład Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej wchodzą: Politechnika Krakowska (koordynator), Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska,  Politechnika Świętokrzyska. Projekt zakłada również ścisłą współpracę z Głównym Urzędem Miar.

 

Wywiad z dr hab. inż. Adamem Gąską, prof. PK, na temat projektu: NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej.

 

Perspektywy: "Powstaje Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej"

 

 Prof. Enrico Savio, University of Padova, Italy

Wygłosił wykłady pt.:

"Economic benefits of industrial metrology in manufacturing: modeling and case studies" i „Inspection at elevated temperatures of complex forged parts through high-speed laser triangulation"

 Prof. Dr. Rainer Tutsch, Technical University of Braunschweig, Germany

Wygłosił wykłady pt.:

"Optical 3D Metrology"

Prof. Dr. Michael Marxer, NTB Buchs, Switzerland

Wygłosił wykłady pt.:

"Large scale metrology" i "Geometrical product specification and verification"

Prof. Dr. Vidosav Majstorovic, University of Belgrade, Serbia

Wygłosił wykłady pt.:

"Metrology of geometrical quantities in relation to Industry 4.0 idea" i "Automatic inspection planning"

Prof. Vukan Ogrizovic, University of Novi Sad, Serbia

Wygłosił wykłady pt.:

"Accreditation procedure and mainteinance of a calibration laboratory" i "Relationship between Geodesy and Dimensional Metrology"