LMW

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiem/specyfikacją:

 

  1. W przypadku, kiedy dostarczona przez zleceniodawcę dokumentacja zawiera informację na temat dozwolonych zakresów zmienności danych cech geometrycznych (tolerancji) uzupełnia się w „Świadectwie wzorcowania” punkt odnoszący się do „Zgodności z wymaganiami”, zgodnie z normą PN-EN ISO 14253-1 „Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów. Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją”. 
  2. Jeżeli wszystkie wyniki wzorcowania dla poszczególnych cech geometrycznych wraz z wyznaczonymi dla nich niepewnościami pomiarowymi mieszczą się w przypisanych im obszarach tolerancji, orzeka się zgodność z dostarczoną specyfikacją. 
  3. Jeżeli przynajmniej jeden z wyników wzorcowania dla poszczególnych cech geometrycznych wraz z wyznaczoną dla niego niepewnością pomiarową przekracza obszar tolerancji przypisanej danej cesze geometrycznej, orzeka się niezgodność z dostarczoną specyfikacją. 
  4. W przypadku, kiedy dla przynajmniej jednego z wyników wzorcowania dla poszczególnych cech geometrycznych obszar niepewności przekracza obszar tolerancji, orzekana jest niemożność orzeknięcia zgodności lub niezgodności z dostarczoną specyfikacją.